بررسی مقادیر مختلف کود سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونههای ماشک علوفهای

چکیده مقاله

به منظور بررسی مقادیر مختلف کود سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونههای ماشک علوفهای، آزمایشی در سال زراعی
1313-19 ( در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در (
3 تکرار انجام شد. در این آزمایش از 3 گونه ماشک علوفهای )برگپهن، معمولی و کرکدار( و 9 سطح کوود سوولفات روی )صوفر
93 و 63 کیلوگرم در هکتار( استفاده گردید. نتایج نشان داد که همه صفات مورد مطالعه به طور معنیداری تحت تأثیر ، )شاهد(، 23
سولفات روی قرار گرفتند. بیشترین ارتفاع بوته به ماشک کرکدار در سطح کودی 93 کیلوگرم در هکتار و پائینترین آن به ماشک
برگپهن در تیمار شاهد تعلق داشت. بیشترین و کمترین درصد پروتئین خام علوفه در گونه های ماشک کرکدار و برگپهن از تیمار
شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک و عملکرد پروتئین خام به ترتیب به ماشک برگپهن و
کرکدار در سطح 63 کیلوگرم سولفات روی در هکتار تعلق داشت. با توجه به عملکرد مطلوب ماشک برگپهن و معمولی در تیمار
63 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، به نظر رسید تیمار کودی مناسبی برای تولید علوفه باشند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نورالله زیدی طولابی؛ستار رحمتی؛اکبر چراغی؛ ۱۳۹۴، بررسی مقادیر مختلف کود سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونههای ماشک علوفهای، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2667-Check-sulfate-fertilizer-rates-on-the-quantity-and-quality-of-forage-vetch-species

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نورالله زیدی طولابی؛ستار رحمتی؛اکبر چراغی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل