Study of nitrate, nitrit and sulfate in drinking water resources in villages of Sareyn district

چکیده مقاله

تركیبات نیترات و نیتریت از عوامل آلاینده آب هاي زیرزمیني محسوب مي شوند كه در سال هاي اخیر
به علت گسترش فاضلاب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي میزان متوسط آنها در این منابع رو به افزایش
مي باشد. این تحقیق با هدف اندازه گیري غلظت نیترات، نیتریت و سولفات در آب هاي زیرزمیني
روستاهاي شهرستان سرعین از توابع استان اردبیل در سال 1131 انجام شد .
روش مطالعه در این تحقیق از نوع توصیفي- تحلیلي است. تعداد 40 نمونه آب )از 10 حلقه چاه( در
نقاط مختلف روستاهاي شهرستان سرعین كه براي تأمین آب آشامیدني استفاده مي شود تهیه شد.
غلظت نیترات، نیتریت و سولفات در نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
مدل DR-5000 اندازه گیري شد. نتایج به دست آمده در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد كه غلظت یون هاي نیترات، نیتریت و سولفات 100 درصد پایین تر از مقدار استاندارد
بوده است. بالاترین غلظت ثبت شده براي یون 0 و /262 ،41/ نیترات، نیتریت و سولفات به ترتیب 212
23/22 میلي گرم در لیتر مربوط به چاه 1 و 4 منطقه مورد ، هاي شماره 2 مطالعه بود. از یافته هاي این
تحقیق مي توان نتیجه گرفت كه در حال حاضر كیفیت آب مورد مطالعه از نظر غلظت نیترات، نیتریت و
سولفات مطابق با استاندارد هاي آب شرب ایران مي باشد، با این وجود كنترل مستمر این منابع آب
ضروري است. از این رو پایش، تصفیه و دفع بهداشتي فاضلاب هاي تولیدي هم بایستي مورد توجه قرار
گیرد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آیدا مهدوی ؛ابراهیم فتایی؛ ۱۳۹۳، Study of nitrate, nitrit and sulfate in drinking water resources in villages of Sareyn district، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4645-Study-of-nitrate,-nitrit-and-sulfate-in-drinking-water-resources-in-villages-of-Sareyn-district

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آیدا مهدوی ؛ابراهیم فتایی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل