تأثیر غلظت های مختلف نانو سفر روی و سولفات روی بر میزان تیمول در گیاه آویشن کوهی در شرایط درون شیشه ای

چکیده مقاله

 گیاه آویشن کوهی با نام علمی Thymus kotschyanus یکی از گونههای گیاهی ارزشمند است. پیکر رویشی آویشن کوهی از بوی مطبوعی برخوردار است که ناشی از وجود اسانس میباشد. مهمترین ترکیبات اسانس آویشن یک ترکیب فنلی به نام تیمول است که در درجه اول اهمیت قرار دارد که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. استفاده از تکنیک کشت بافت راه حلی مناسب برای تولید سریع و انبوه متابولیتهای ثانویه میباشد. این پژوهش در قالب آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. در این آزمایش از گیاهچهها به عنوان ریزنمونه استفاده شد، اثر نانو سفر روی در سه غلظت 75 / 10 ، 5 / 21 و 43 میلیگرم در لیتر به عنوان فاکتور اول و سولفات روی در دو غلظت 0 و 6 / 8 میلیگرم در لیتر به عنوان فاکتور دوم جهت اندازهگیری میزان تیمول مورد بررسی قرار گرفت. از محیط کشت پایه MS همراه با 3 درصد ساکارز برای ریزنمونهها استفاده گردید. عصارههای استخراج شده از اندام هوایی گیاهان مورد تحلیل قرار گرفتند . باتوجه به جدول تجزیه واریانس دادههامشخص شد که بیشترین میزان تیمول از تیمار 75 / 10 میلیگرم بر لیتر نانوسفر روی به همراه 6 / 8 میلیگرم بر لیتر سولفات روی بدست آمد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نونا حسنی؛شهرام رضوان بیدختی؛ ۱۳۹۵، تأثیر غلظت های مختلف نانو سفر روی و سولفات روی بر میزان تیمول در گیاه آویشن کوهی در شرایط درون شیشه ای، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10302-The-effect-of-different-concentrations-of-Nanochelating-based-zinc

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نونا حسنی؛شهرام رضوان بیدختی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل