بررسی الگوبرداری ازسازه های طبیعت برای ارتباط بین معماری و سازه

چکیده مقاله

طبیعت همواره الگویی برای طراحان معماری و سازه بوده و هست. شااید بتاوان الهااز از طبیعات را ا مشاتر طراحاان معماری و سازه دانست؛ یك موجود زنده برای بقاء به قابلیت هایش برای پاسخ گویی به محیط وابسته است . زندگی یك ساازه نیز وابسته به ارتباطش به طبیعت است. با توجه به این که رز در اثرُ کنش با طبیعت شك می گیرد ونیز روندی که درگذشته و حال به وجودآمده می توان حدس زد که در آینده نیز ساخت و سازهای ملهم از طبیعت باا سار ت و دقتای بیشاتر از حاال انجاز گیرد. هدف این نوشتار تبیین رویكردی جامع ودربرگیرنده ملاحظات مربوط باه ارز، ملكارد وساازه در رآینادطراحی باه منظاور همسازی معماری و سازه براساس کاربست درسهای طبیعت بوده است.براین اساس هدف، صر اً بهره گیری صوری یا شكلی و یا سازه ای از الگوهای طبیعی نبوده بلكه هماهنگی، یكپارچگی وتفكیك ناپذیری رز، ساختار و ملكرد در طبیعت الگو قارار داده شده و رویكردی جامع بر این اساس تبیین شده است. در طبیعت رز ، ملكرد و ساختاراصولی تفكیاك ناپاذیر ویكپارچاه باه شمار ر ته وانفكا هر یك بی معنابه نظر می رسد جامعیتی که در رآیند طراحی معماری و سازه یاك اثار ، اماروزه راماو گشته وکاربست درسهای طبیعت می تواند نگرشی دوباره در این رهگذر ایفا کند. بررسی مطالب اساسی و مهمی در مورد ساازه های طبیعی، همچون شبیه سازی سیستم درختان درسازه و تأسیسات ساختمان، بالا بردن قابلیت انعطاف پاذیری ساازه هاای ساختمان تا حد سیستم سازه ای بدن انسان، امكان تحقیق خود ترمیمی درساختمان همچون موجودات زنده ، دست یاابی باه سازه های هوشمند جهت انطباق با شرایط متفاوت بیرونی، زمینه لازز جهت دستیابی باه پایاداری هرچاه بیشاتر ساازه ای در ساختمان را راهم می آورد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی الگوبرداری ازسازه های طبیعت برای ارتباط بین معماری و سازه، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4399-study-of-the-relationship-between-architecture-and-natural-structure-models

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل