بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین (مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال)

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه بین شبکههای اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین در شهر خلخال انجام گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات حوزه عمومی و کنش ارتباطی و نظرات هابرماس در زمینه گفت و گو، جامعه نظارتی گیدنز، پیوندهای افتراقی ساترلند، زیست جهان و تغییرات شناختی برگر و لاکمن، نظریه کاشت و نیز نظریه جامعه شبکهای کاستلزمی باشد. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده ازتکنیك پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال می باشد که تعدادشان بر اساس آمار ثبت 1556 نفر گزارش شده است که از بین آنها ، احوال شهر خلخال از ابتدای سال 88 تا اول فروردین سال 39 با استفاده از جدول مورگان تعداد 915 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و با ترکیبی از نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای و سهمیهای اقدام به انتخاب نمونه ها گردید.به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تست استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی )متغیر مستقل(و سردی روابط عاطفی زوجین، سردی روابط جنسی زوجین، سردی روابط خانوادگی زوجین، سردی روابط خویشاوندی زوجین و سردی روابط اجتماعی زوجین رابطه معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمد رحیمی؛2.رادبه پرنده؛3.پریسا نقی پور؛ ۱۳۹۴، بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین (مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال)، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4495-The-sociological-study-of-the-relationship-between-virtual-social-networks-and-cold-marital-relations-BAE-00298-AE-parisa-naghipur-radbeh-parande-mohamad-rahimi----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمد رحیمی؛2.رادبه پرنده؛3.پریسا نقی پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل