بايسته هاي مديريتي حاكم اسلامي در مجالس وعظ نجم الدين رازي (با تامّلي بر مرصادالعباد)

چکیده مقاله

بر پايي مجالس وعظ و به تعبيري مجلس گويي در ايران پس از اسلالا يکلاي از رسلام هلااي كهلان و راهلاي بلاراي فهلام و تعللايم اعتقادات ديني ، عرفاني ، اجتماعي و سياسي شمرده مي شده و اين شيوه در ادبيلاات دينلاي و تعليملاي هلار ملاو مقلاامي ممتلااز داشته است . در اين مجالس گوينده سعي داشته عالي ترين انديشه ها را به وسيله ي ساده ترين اشکال منطقي به شنونده القاء كند . واعظان و سخنوران اين مجالس در كنار داشتن اطلاعات كافي و وافي از علو شرعي زمانه ، از زبان و بياني نيکو و شيوا بر خوردار بودند و به نيکي مطلب خويش را به فراخور فهم شنونده و به مقتضاي حال بيان ملاي كردنلاد تلاا سلابب تهيلايس ن لاو و  انبساط خاطر او را فراهم سازند . در اين جا بود كه واعظان ماهر به شهرتي عظيم دست مي يافتنلاد كلاه علالاوه بلار امبلاال عملاو مرد ، صاحبان مکنت و ارباب مدرت نيز به آنان توجه مي كردند و تحت تاثير كلا و ن وذ معنويت آنان ملارار ملاي گرفتنلاد . در از اين نادره سخن وراني است كه بر اين شيوه رفته است و سلاعي » مرصاد العباد « اين ميان نجم الدين رازي نويسنده ي كتاب كرده در آراء و انديشه هاي خويش بين عرفان و سياست مناسبت و پيوند بزند. او به شلايوه وعّلااو و مجللاس گويلاان بلاه تبيلاين حاكميت مي پردازد و با استناد به آيات و روايات و حکاياتي به اوصاف و ويژگي هاي اخلامي حاكم اسلامي و چگونگي حاكميلات او پرداخته است . اين مقاله نيز در راستاي بررسي و تحليل همين موضوع به رشته تحرير در آمده است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بايسته هاي مديريتي حاكم اسلامي در مجالس وعظ نجم الدين رازي (با تامّلي بر مرصادالعباد)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4574-Management-requirements-of-Islamic-Regime-in-sermons-Najm-al-Din-Razi-)-Reflecting-the-Mrsadalbad-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل