اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در بازیکنان فوتبال

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در بازیکنان فوتبال انجام شده است.
طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون باگروه کنترل بوده است. نمونۀ پژوهش 04 آزمودنی بود
که از میان بازیکنان فوتبال شهر اردبیل انتخاب و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش )آموزش ذهنآگاهی( و کنترل
گمارده شدند. برای جمعآوری دادهها، از پرسشنامۀ ذهنآگاهی، پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان و افکار
اضطرابی استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهنآگاهی در گروه آزمایش، در مقایسۀ با گروه کنترل در ذهن-
آگاهی، افزایش تنظیم شناختی هیجان و کاهش نشانههای اضطراب در بازیکنان فوتبال مؤثر بود. بر اساس یافتهها،
میتوان گفت آموزش ذهنآگاهی عامل تأثیر گذار مهمی بر تنظیم شناختی هیجان میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمانه اسدی؛عباس ابوالقاسمی؛سجاد پارسی؛ ۱۳۹۳، اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در بازیکنان فوتبال، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4800-The-efficacy-of-mindfulness-training-on-Cognitive-Emotion-Regulation-in-Football-soccers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمانه اسدی؛عباس ابوالقاسمی؛سجاد پارسی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل