بررسی رابطه استرس¬شغلی با خلاقیت و سبک¬های تنظیم¬شناختی هیجان  کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده مقاله

زمینه و هدف: نیروی انسانی موثر، عامل اصلی تداوم و موفقیت و تحقق اهداف سازمان است، همچنین کیفیت جامعه کاری یک برنامه جامع است که به ارتقای بهره وری، بهبود عملکرد و رضایتمندی کارکنان منجر می گردد. استرس شغلی منجر به پیامدهای منفی برای کارمندان و سازمان ها می شود. بنابراین درک رابطه استرس شغلی با متغیرهای دیگر مهم است. از طرفی عوامل مختلفی در ایجاد و عدم ایجاد و همچنین تقویت و عدم تقویت خلاقیت و نوآوری و نیز بروز سبک­های تنظیم شناختی هیجان در سازمان­ها موثرند. به همین دلیل مطالعه استرس شغلی در زمینه خلاقیت و تنظیم هیجان شناختی کارکنان در سازمان ها دارای اهمیت است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با خلاقیت و سبک های تنظیم هیجان شناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شده است.

روش بررسی: این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری تعداد 272 نفر کل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان آنها تعداد 160 نفر (80 نفر زن و 80 نفر مرد) انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مربوط به استرس شغلی از پرسشنامه       استرس­شغلی (آزاد، 1389)، خلاقیت از پرسشنامه خلاقیت (عابدی، 1363) سبک­های تنظیم شناختی­هیجان از پرسشنامه سبک­های تنظیم شناختی­هیجان (امین­آبادی و همکاران، 1390) استفاده شده است. جهت تخمین و تحلیل داده ها از شاخص های آماری و معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و بوسیله نرم افزار Smart Pls و Spss  استفاده شده است.

یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استرس شغلی با میزان خلاقیت و سبک های تنظیم هیجان شناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق که موید رابطه مثبت و مستقیم استرس شغلی با خلاقیت و رابطه منفی و معکوس استرس شغلی با سبک های تنظیم شناختی هیجان در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس است، به مدیران دانشگاه توصیه می شود به منظور افزایش خلاقیت و اثربخشی سبک های تنظیم شناختی هیجان کارکنان، حتی الامکان شرایطی فراهم نمایند که استرس شغلی آنها به حداقل برسد و با آموزش های لازم بصورت کاربردی از خلاقیت و سبک های تنظیم شناختی هیجان بهره مند گردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاخته ناظری گهکانی؛آزیتا امیرفخرایی (نویسنده مسئول)؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه استرس¬شغلی با خلاقیت و سبک¬های تنظیم¬شناختی هیجان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13557-Investigating-the-relationship-between-job-stress-and-creativity-and-emotional-adjustment-styles-of-employees-of-Islamic-Azad-University,-Bandar-Abbas-Branch

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاخته ناظری گهکانی؛آزیتا امیرفخرایی (نویسنده مسئول)؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل