رابطه سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی با رضایت زناشویی در بین کارمندان بانک

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی با رضایت زناشویی در بین کارمندان بانک انجام شده
است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان بانکهاي شهر رشت در سال 3131 می
باشند. از این میان براساس تعداد متغیرهاي پیش بین و نوع تحقیق تعداد 032 نفر به صورت نمونه گیري تصادفی خوشه اي
از 02 شعبه بانک هاي) صادرات، ملت، ملی، کشاورزي، رفاه و تجارت( انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي سبک زندگی والکر و
همکاران) 3391 (، پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ) 3313 ( مقیاس رفتار مدیریت مالی دو و ژیائو ) 0233 ( پاسخ دادند. داده
هاي به دست آمده از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.نتایج نشان داد بین سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی با رضایت زناشویی در کارمندان رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد و این متغیرها توانستند 02 درصد از رضایت زناشویی را تبیین نماید. سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی از متغیرهاي
مهم روان شناختی موثر در رضایت زناشویی کارمندان هستند که می توان با اصلاح سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی رضایت
زناشویی در کارمندان را بهبود بخشید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرضیه داس زرین ؛ربابه رفیعان ؛الهام شمس نجاتی؛شهناز جمال زاد ؛ ۱۳۹۳، رابطه سبک زندگی و رفتار مدیریت مالی با رضایت زناشویی در بین کارمندان بانک، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5028-Relationship-between-life-style-and-financial-management-behavior-with-marital-satisfaction-among-bank

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرضیه داس زرین ؛ربابه رفیعان ؛الهام شمس نجاتی؛شهناز جمال زاد ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل