Related psychological and physical health with quality of life in patients with multiple sclerosis

چکیده مقاله

مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن سیستم اعصاب مرکزی است و شایع در
افراد جوان و میانسال می باشد که میتوانند به غلاف میلین مغز و نخاع
آسیب برساند. شایعترین بیماریهای ناتوان کننده است که سیر مزمن و
طولانی داشته و یك واقعیت انكارناپذیر كه برکیفیت زندگي و سلامت
روانی و جسمانی اثرگذار است. این مطالعه با هدف ارتباط سلامت روانی
و جسمانی باابعاد کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل
اسکلروزیس انجام شد و این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. –
تعداد 80 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به
بیمارستان بوعلی وآزمایشگاه تشخیص طبی را از نظر کیفیت زندگی با
استفاده از پرسشنامه استاندارد SF-36 و آزمونهای میانگین، انحراف
معیار و آزمون t تست مستقل مورد مطالعه قرار گرفتند و جهت تجزیه و
تحلیل آماری اطلاعات از نرم افزار 20 SPSS - مورد بررسی واقع شدند. نتایج
آزمون آماری تی تست با بررسی برروی کیفیت زندگی بیماران درگروه
آزمون نشان داد کیفیت زندگی در مراحل مختلف سنجش، دارای تفاوت
معناداری با یکدیگر بوده و نتایج نشان داد کیفیت زندگی بین بیماران
ام اس پایین بوده و بستگی به ارزشهای فردی، اجتماعی و ملی تعریف می
شود . با توجه به عدم درمان قطعی بیماری مولتیپل اسکلروزیس، اجرای
مدلهای که بیان کننده استراتژی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به
مولتیپل اسکلروزیس باشد اثربخش بوده و می تواند در افزایش کیفیت
زندگی این بیماران تأثیر مثبتی داشته باشد. بنظرمی رسد که برآورده
کردن نیازهای مختلف در مورد تمامی جنبه های زندگی آنان برای ارتقاء
سلامت روانی و جسمانی با ابعاد کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به
مولتیپل اسکلروزیس لازم و ضروری می باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد رضا جباری امیری ؛حبیب الله بهادران راد 2؛یار علی دوستی 3 ؛محمد کاظم فخری 4 -4؛ ۱۳۹۳، Related psychological and physical health with quality of life in patients with multiple sclerosis، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5091-Related-psychological-and-physical-health-with-quality-of-life-in-patients-with-multiple-sclerosis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد رضا جباری امیری ؛حبیب الله بهادران راد 2؛یار علی دوستی 3 ؛محمد کاظم فخری 4 -4؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل