مقایسه استراتژیهای تصمیمگیری مدیران مدارس

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف مقایسه استراتژیهای تصمیمگیری مدیران مدارس متوسطه دوم و ابتدایی شهرستان کرج در سال تحصیلی
24 است. جهت - 29-29 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مدارس متوسطه و ابتدایی شهر کرج در سال 25
اجرای پژوهش 061 نفر از مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه) هر گروه 01 نفر( به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
این مطالعه از نظر هدف و ماهیت، در قلمرو تحقیقات کاربردی و از حیث روش پژوهش از نوع پژوهش پس-رویدادی بود. ابزار
این پژوهش پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیمگیری شامل 00 گویه و هدف آن بررسی دو استراتژی "منطقی" و
"احساسی" بودن در تصمیمگیری در سازمان میباشد. نتایج پژوهش در بررسی فرضیهها نشان داد که بین استراتژیهای
تصمیمگیری و نیز مولفههای استراتژیهای تصمیمگیری مدیران مدارس متوسطه و ابتدایی تفاوت وجود دارد ) P ..)1/10<
همچنین بین استراتژیهای تصمیمگیری مدیران براساس سابقه خدمت، جنسیت و آنان تفاوت وجود ندارد ) P 1/15 (. با توجه >
به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که استراتژیهای تصمیمگیری در مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه تفاوت دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علیرضا محمدینژاد گنجی؛طیبه ملکی؛عصمت ملکی؛ ۱۳۹۴، مقایسه استراتژیهای تصمیمگیری مدیران مدارس، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5295-Compare-the-strategies-for-making-school-principals

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علیرضا محمدینژاد گنجی؛طیبه ملکی؛عصمت ملکی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل