بررسی تناسب اراضی محصول ذرت آبی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین

چکیده مقاله

بهرهبرداری از اراضی در نتیجهی ازدیاد جمعیت، درسطح وسیعی افزایش یافته استت بته یمتیو روی زم استت بته من تور
افزایش عملکرد و استفادهی پایدار از اراضی، اراضی در راستای استعداد خود مورد بهتره بترداری رترار گیرنتد از آن جتایی کته
ارزیابی تناسب اراضی موضوعی چند عاملی است لذا نیاز به تکنیکتی دارد تتا عوامتا را یمزمتان ارزیتابی کنتد در ایتو راستتا
میتوان از مدلیای تصمیمگیری چند معیاره از جمله تحلیا سلسله مراتبی 1 استتفاده کترد در ایتو مطالعته ارزیتابی تناستب
اراضی با استفاده از GIS و تحلیا سلسله مراتبی در بخشی از اراضی رزویو برای محصتول رر آبتی، بررستی گردیتد بتدیو
من ور، یازده معیار از بیو خصوصیا شیمیایی و فیزیکی خاک، توپوگرافی و خصوصیا ارلیمی منطقه انتخاب و بعد از آن بته
مقایسه معیاریا در غالب ماتریسیای مقایسهی زوجی با توجه به ن ر کارشناس در نرمافزار Expert Choice پرداخته شد و
اوزان یا ضرایب ایمیت یر یک از معیاریا برای محصول رر آبی محاسبه گردید از یتازده معیتار انتختاب شتده، نقشته یتای
موضوعی جداگانه تهیه و نهایتا با استفاده از تکنیک یمپوشانی پارامتریای وزندار 2 نقشهی نهایی تناسب اراضی برای محصتول
13312 یکتتار از اراضتی دارای تناستب بتا و 676 / رر آبی ترسیم گردید با توجه به نقشهیای تناسب اراضی رر ی آبتی 7
یکتار دارای تناسب کاملا نامناسب میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پگاه هاشم وند خیابانی؛سبحان افراز؛فریدون سرمدیان؛ ۱۳۹۴، بررسی تناسب اراضی محصول ذرت آبی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/548-Blue-corn-crop-land-suitability-study-using-GIS-and-AHP-in-plain-lands-Qazvin

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پگاه هاشم وند خیابانی؛سبحان افراز؛فریدون سرمدیان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل