مقايسه ويژگي روانشناختي )افسردگي( و ويژگيهاي زيست شناختي )چربي خون ليپوپروتئين ها( در افراد با ريخت شخصيتي D و افراد فاقد ريخت شخصيتي D

چکیده مقاله

ریخت شخصیتی D نشان دهندۀ تعامل بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی است که منجربه تجربۀ احساسات منفی )خشم،
احساسات خصومت آمیز، افسردگی و اضطراب( از یک طرف، و بازداری این هیجانات، از سویی دیگر می ) باشد )دنولت ، 5002
.هدف پژوهش اخیر مقایسه میزان افسردگی در افراد دارای ریخت شخصیتی D و فاقد ریخت شخصیتی D می باشد. روش
پژوهشِ حاضر، از نوعِ علی- مقایسه ای است. در تحقیق فوق، به مقایسه دو گروه افراد با ریخت شخصیتی D بالا و افراد با
ریخت شخصیتی D پایین پرداخته می شود وکلیه افراد مراجعه کننده که برای معاینه معمولی به آزمایشگاههای شهرکرد در
طی یک یا دو ماه پاییز سال 0930 رجوع نموده اند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابتدا نمونه گیری در دسترس به عمل آمد و
سپس به اجرای پرسشنامه افسردگی پرداخته شد.یافته های تحقیق نشان داد : سطح افسردگی و ویژگیهای زیست شناختی
)چربی خون و لیپوپروتئین ها( در افراد دارای ریخت شخصیتی D نسبت به افراد فاقد ریخت شخصیتی D بالاتر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نازي شيخي؛زهرا اميني؛زهراخداورديان؛مهين ميرزاخاني؛ ۱۳۹۱، مقايسه ويژگي روانشناختي )افسردگي( و ويژگيهاي زيست شناختي )چربي خون ليپوپروتئين ها( در افراد با ريخت شخصيتي D و افراد فاقد ريخت شخصيتي D، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5495-Comparison-of-psychological-characteristics),-depression-(and-biological-characteristics)-of-blood-fat-Lipoprotein-(in-people-with-type-D-personality-and-non-type-D-personality

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نازي شيخي؛زهرا اميني؛زهراخداورديان؛مهين ميرزاخاني؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل