پاسخ گیاه گندم به برهمکنش براسینولید و قارچ میکوریز تحت تنش شوری با منشأ آب شور طبیعی دریاچه ارومیه

چکیده مقاله

غلظت بالای نمک در آب آبیاری می تواند اثرات زیان باری بر رشد، عملکرد و فرآیندهای متابولیکی
گیاهان داشته باشد. در این مطالعه به منظور بررسی افزایش احتمالی تحمل گیاه گندم به آبیاری توسط
آب شور طبیعی، تأثیر برهمکنش کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و اسپری برگی
هورمون براسینولید در غلظت 5 میکرومولار مورد بررسی قرار گرفت. منشأ آب شور استفاده شده آب
دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان و مهمترین تالاب کشور با غلظت تهیه شده حدود 55
دسی زیمنس بر متر بود. گیاهان 62 روزه به منظور بررسی شاخص های فیزولوژیکی و نیز پس از پایان
مرحله رشد به منظور بررسی برخی شاخص های عملکرد برداشت شدند. سپس، داده های بدست آمده
توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 51 آنالیز شدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش معنی دار
)سطح احتمال پنج درصد( درصد پروتئین بذر، وزن هزار دانه از اجزاء عملکرد و بالا رفتن فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز و کاهش مقدار مالون دی آلدهید برگی در پاسخ به تیمارهای برهمکنش میکوریز و
براسینولید در شرایط شوری نسبت به تیمار آبیاری با آب شور بود. هرچند افزایش مشاهده شده عملکرد
دانه در مقایسه با کاربرد جداگانه تیمار میکوریزی معنی دار نبود. بهبود عملکرد اجزاء عملکرد می تواند
به دلیل اثرات جداگانه یا اثر افزایشی این دو تیمار قارچ و هورمون براسینواستروئید با تقویت سیستم
آنتی اکسیدانی گیاه در مرحله رویشی و حذف رادیکال های آزاد و نیز کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و
بهبود پایداری غشاء در شرایط شور باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کبری توفیقی؛رمضانعلی خاوری نژاد؛فرزانه نجفی؛خدیجه رضوی؛فرهاد رجالی؛ ۱۳۹۴، پاسخ گیاه گندم به برهمکنش براسینولید و قارچ میکوریز تحت تنش شوری با منشأ آب شور طبیعی دریاچه ارومیه، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/589-Wheat-plant-response-to-salinity-stress-interaction-epibrassinolide-and-mycorrhizal-fungi-with-natural-saline-water-source-of-Lake-Urmia

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کبری توفیقی؛رمضانعلی خاوری نژاد؛فرزانه نجفی؛خدیجه رضوی؛فرهاد رجالی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل