بررسی رابطه سبک های دلبستگی با پرخاشگری در نوجوانان

چکیده مقاله

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی با پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سراوان بود.
- روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سراوان در سال 49
49 تشکیل می دادند. با توجه به نامعلوم بودن و حجم بالای جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری آسان تعداد 06 نفر انتخاب
شدند. از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان هازان و شاور و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری در جهت جمع آوری داده ها
استفاده گردید. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها گردید.
نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با پرخاشگری رابطه منفی و معنادار با مقدار ) . /857 (r= - ، بین سبک دلبستگی
دوسوگرا با پرخاشگری رابطه منفی و معنادار با مقدار ) . /142 (r= - ، بین سبک دلبستگی اجتنابی با پرخاشگری رابطه مثبت و
معنادار با مقدار ) . /051 (r= وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسین چندگانه نیز نشان داد که با وجود اینکه سبک های دلبستگی با
=6/ همدیگر تبین معناداری ) 57 R^ 1( از پرخاشگری در دانش آموزان را نشان می دادند اما تنها سبک دلبستگی ایمن تبیین
= -6/ معناداری از پرخاشگری در دانش آموزان را نشان داد. مقدار بتا و تی سبک دلبستگی ایمن به ترتیب) 076 β =-9/699( ،) t
بود که به لحاظ آماری معنی دار بود. اما سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با توجه به سطح معناداری قادر به تبیین معناداری
از پرخاشگری در دانش آموزان نبودند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عبدالسلام نصرت ناهوکی؛فریبا هرمزی؛ثریا سپاهیان؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه سبک های دلبستگی با پرخاشگری در نوجوانان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5962-Investigate-the-relationship-between-attachment-styles-and-aggression-in-adolescents

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عبدالسلام نصرت ناهوکی؛فریبا هرمزی؛ثریا سپاهیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل