بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن ) MBCT ( بر كاهش افسردگی و افزایش كیفیت زندگی زنان دارای شوهر معتاد

چکیده مقاله

مقدمه: تحقیق حاضر جهت بررسی اثربخشی گروه درمانی ذهن اگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت
زندگی زوجین دارای شوهر معتاد انجام گرفت. روش:طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه
کنترل بود.جامعه اماری شامل کلیه معتادان به مواد مخدر و همسرانشان بود که در طول سال 3131 به کلینیک درمان اعتیاد،
پرند مراجعه می نمایند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود که 02 نفر از زوجین ،از
مراجعان کلینیک درمان و ترک اعتیاد پرند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه ازمایش و گروه کنترل جایگزین می
شوند.اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی ذهن اگاهی مبتنی بر شناخت را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ
مداخله ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه افسردگی و کیفیت زندگی توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها:
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، افسردگی زنان دارای شوهر معتاد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
کاهش معناداری و کیفیت زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار یافته است. نتیجه گیری: یافته های
پژوهش مؤید این مهم است که گروه درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس باعث کاهش تعارض های زناشویی زوجین
دارای همسر معتاد می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید ذوالفقاری؛جواد اسدالهی؛علی مشهدی؛امیر ذوالفقاری؛ ۱۳۹۲، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن ) MBCT ( بر كاهش افسردگی و افزایش كیفیت زندگی زنان دارای شوهر معتاد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5974-Review-the-effectiveness-of-mindfulness-based-cognitive-therapy)-MBCT-(in-decreasing-Depression-and-quality-of-life-in-women-with-addicted-husband

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید ذوالفقاری؛جواد اسدالهی؛علی مشهدی؛امیر ذوالفقاری؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل