نقش عوامل شخصیتی در خشونت خانگی علیه زنان دربین زوج های مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف استان کردستان

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل شخصیتی در خشونت خانگی علیه زنان است. روش تحقیق مطالعه از نوع توصیفی )علی
مقایسه ای( می باشد. نمونه آماری این پژوهش را تعداد 691 نفر ) 99 نفر مرد و 99 نفر زن( از زوجهای شااکی متاهال ارجااع داده
شده یا مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف استان کردستان در دو ماهه اول ساال 6991 تشاییل مای دهناد کاه زناان نموناه
پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان حاج یحیی و مردان نمونه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی شخصایت )فارم کوتااه ( را تیمیال
نمودند. پس از گردآوری داده های پژوهش در جهت بررسی نقش عوامل شخصیتی در خشونت خانگی علیاه زناان نتاایج حاصال از
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که از بین پنج بعد شخصیتی روان نژنادیگری برونگرایای انعطااف پا،یری باوجادان باودن و
دلپ،یر بودن تنها دو بعد روان نژندیگری و باوجدان بودن دارای رابطه معنی داری با خشونت خانگی علیه زنان می باشند به عباارتی
بعد شخصیتی روان نژندیگری دارای رابطه مثبت و معنی دار و بعد شخصیتی با وجدان بودن دارای رابطه منفی و معناداری با میزان
اعمال خشونت خانگی مردان نمونه آماری علیه زنان می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد رحیمی؛بیگرد جوانرودی؛ ۱۳۹۳، نقش عوامل شخصیتی در خشونت خانگی علیه زنان دربین زوج های مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف استان کردستان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6053-Role-of-personality-factors-in-domestic-violence-against-women-in-the-couple-referred-to-Dispute-resolution-councils-in-Kurdistan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد رحیمی؛بیگرد جوانرودی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل