بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی، امید به زندگی و سلامت روانی با کیفیت زندگی سالمندان زن و مرد شهر اردبیل

چکیده مقاله

دردهه ی های اخیرکیفیت زندگی زنان و مردان سالمند توسط محققان بسیاری مطالعه شده است. عوامل متعددی کیفیت زندگی را متأثر می سازند که از آن جمله می توان به جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و امید به زندگی اشاره کرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی مردان و زنان با جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و امید به زندگی – است. روش این تحقیق همبستگی مقطعی می باشد. نمونه ی مورد مطالعه شامل 042 نفر که مطابق جدول مورگان 002 مرد سالمند و 002 زن سالمندبه طور تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های کیفیت زندگی، جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و امید به زندگی بودند. تحلیل داده ها به صورت دو روش آماری توصیفی و استنباطی، شامل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بود. نتایج بین کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند با جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و امید به زندگی شان رابطه ی مثبت معنی داری نشان دادند. بنابراین کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند اردبیل به جهت گیری مذهبی، سلامت روانی و امید به زندگی شان بستگی دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی، امید به زندگی و سلامت روانی با کیفیت زندگی سالمندان زن و مرد شهر اردبیل، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6091-Examine-the-relationship-between-religious-orientation,-mental-health,-life-expectancy-and-quality-of-life-of-elderly-woman-And-Man-City-Ardabil

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل