بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهر تهران

چکیده مقاله

مطالعه حاضر با هدف"بررسی نقش شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهر تهران" به انجام رسیده است. در این رابطه روش تحقیق مورداستفاده، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه نوجوانان و جوانان 01 تا 53 ساله شهر تهران میباشند. که برای انتخاب حجم نمونه موردنظر، از شیوه نمونهگیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه تعداد 0111 نفر برآورد شده که در پایان تعداد 0111 پرسشنامه تایید شده و در تحلیل نهایی مدنظر قرار گرفته است. و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته استفاده بعمل آمده و روایی و پایایی این پرسشنامه در حد قابل قبولی ارزیابی شده است. نتیجه کلی بدست آمده گویای این است که، میزان تاثیر عضویت در شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهر تهران در شاخصهای"انتخاب فعالیتهای اجتماعی)رفت و آمد با دیگران، برگزاری جشن تولد، مسافرت و...(، انتخاب فعالیتهای تفریحی و ورزشی، انتخاب آموزشهای فوقالعاده)موسیقی، عکاسی و...( و انتخاب پیشنهادهای رفتاری)حضور یا عدم حضور در جامعه و...( "بیشتر از حد متوسط و در شاخصهای"انتخاب سایت مورد علاقه، انتخاب شبکه رادیویی و تلویزیونی مورد علاقه، انتخاب رنگ لباس موردعلاقه، انتخاب فضای تفریحی، انتخاب کتاب مورد علاقه"، مقداری از حد متوسط کمتر میباشد. اما درمجموع، میزان تاثیرپذیری شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهرتهران با توجه به شاخصهای موردنظر در پژوهش، درحد متوسط میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمدکریم رئیسی؛2.علیاصغر کهنسال؛3.عبدالملک بلوچزهی؛ ۱۳۹۴، بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان شهر تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6093-The-Role-of-Social-Networks-on-the-lifestyle-of-adolescents-and-young-adults-in-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمدکریم رئیسی؛2.علیاصغر کهنسال؛3.عبدالملک بلوچزهی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل