بررسی تاثیر نوع مطالب مورد استفاده در اینترنت بر مدیریت بدن(سبک تغذیه و ورزش جوانان) مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد گرمسار

چکیده مقاله

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نوع مطالب مورد استفاده در اینترنت بر سبک تغذیه و ورزش جوانان پرداخت. این تحقیق از نوع روش پیمایشی است و برآورد حجم نمونه بر اساس فرمول تعدیل شده کوکران و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است.جامعه آماری مطالعه شامل جامعه آماری مجموعه ای از افراد هستندکه یک یا چند صفت مشترك دارند. جامعه آماری ما در این تحقیق عبارتنداز: دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 19 ( در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند ،حجم کلی آنها تعداد - آزاداسلامی واحد گرمسار که در سال تحصیلی) 9319 9913 ( میباشد. که بر اساس فرمول کوکران تعداد 021 نمونه پرسشنامه ها رابه طور صحیح تکمیل نمودند. شیوه اجرای تحقیق ( بصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید محترم انجام وپس از اعمال اصلاحات لازم وآزمون مقدماتی،ضریب کرونباخ آلفا 57 درصد بدست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 01 Spss استفاده شد .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که: بین متغیرهای سبک ورزش سنتی و مدرن افراد، با نوع مطالب سایت مورد استفاده در اینترنت بین دانشجویان گروه فنی تفاوت معنی داری وجود ندارد و بین متغیرهای میزان سبک تغذیه سنتی و مدرن، با نوع مطالب سایت مورد استفاده در اینترنت بین دانشجویان گروه فنی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای میزان مدیریت بدن افراد با نوع مطالب سایت مورد استفاده در اینترنت در بین دانشجویان گروه فنی تفاوت معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علی بدرقه؛2.تینا عبدالهی؛3.فاطمه وحیدی؛4.میثم سلوکی؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر نوع مطالب مورد استفاده در اینترنت بر مدیریت بدن(سبک تغذیه و ورزش جوانان) مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد گرمسار، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6100-Abd-al-Wahhab-al-Bayati-Sociological-Review-natural-symbolism-in-poetry-and-H.-Ebtehaj)-Shadow-(...

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علی بدرقه؛2.تینا عبدالهی؛3.فاطمه وحیدی؛4.میثم سلوکی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل