سطوح و ابعاد برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر برنامه درسی پوچ

چکیده مقاله

اصولا در طی سالیان متمادی مفهوم برنامه درسی را تک بعدی میپنداشتهاند و آن را معادل برنامه درسی صریح یا آشکار قلمداد میکرده اند. این مقاله به شیوه کیفی توصیفی و با روش تحلیل اسنادی با هدف بررسی و تبیین سطوح و انواع مختلف برنامه درسی و تعیین نقش و جایگاه هرکدام از آنها بر نظام تعلیم و تربیت و نیز یادگیریهای دانشآموزان، انجام شده است. در این پژوهش به دنبال آن بودیم که با افزایش دامنهی حوزهی آگاهیها در زمینهی سطوح برنامه درسی، دامنهی حوزهی ناآگاهیها را کاهش داده و توانایی خود را جهت بهکارگیری جنبههای مثبت، و کنترل جنبههای منفیِ این برنامههای درسی ،» اجرایی « ،» رسمی « ،» آرمانی « افزایش دهیم. بنابراین ابتدا به معرفی و تشریح برنامههای درسیِ پرداختیم سپس علل و دلایل پدیدآیی برنامه درسی پوچ و » پوچ « ،» پنهان « ،» فوق برنامه « ،» اجتماعی « پنهان را ارائه کردیم و در پایان نیز راهکارهایی را برای استفاده از ظرفیتهای مفید و کنترل جنبه های منفی این برنامه های درسی ارائه نمودیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سعید محمدی مولود؛2.موسی پیری؛ ۱۳۹۴، سطوح و ابعاد برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر برنامه درسی پوچ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6185-Levels-and-aspects-of-the-curriculum-in-the-education-system-with-an-emphasis-on-curriculum-absurd

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سعید محمدی مولود؛2.موسی پیری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل