21 ساله – تاثیر مرگ نابهنگام والدین در رسش هیجانی کودکان 21

چکیده مقاله

مرگ عزیزان پدیدهای غیرقابل انکار است که کودک آمادگی روبهرو شدن با آن را ندارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر مرگ والدین در رسش هیجانی کودکان بود. در این پژوهش از روش مقایسهای در کودکان 01 تا 01 ساله استفاده شد که در شهرستان بهشهر طی سال 0930 انجام شد. لذا 011 نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی Baron بوده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار آماری SPSS16 و آزمون T مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که با توجه به وجود تفاوت اندکی که در بعد توصیفی در میزان رسش هیجانی کودکان دارای والد و بدون والد مشاهده شده است اما در بعد استنباطی فرضیههای پژوهش درصد احتمال پنج درصد )با ضریب احتمال 39 درصد( معنیدار نبوده و T گروههای مستقل تفاوت معنیداری را بین دو گروه نشان نداده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سهیلا انتظاری؛2.منیره سادات خاتم نژاد؛3.ایوب کدایی؛ ۱۳۹۴، 21 ساله – تاثیر مرگ نابهنگام والدین در رسش هیجانی کودکان 21، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6210-10-12-years---the-impact-of-the-untimely-death-of-parents-in-the-emotional-development-of-children

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سهیلا انتظاری؛2.منیره سادات خاتم نژاد؛3.ایوب کدایی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل