اثرات زیست محیطی اجرای پروژه های نوسازی بافت ناکارآمد: پروژه مجد

چکیده مقاله

دستیابی به توسعه پایدار برای مدیران و برنامه ریزی شهری نیازمند وجود نگرش سیستمی به موضوعات و پدیده های مختلف
شهری میباشد و با یک نگاه تک بعدی نمیتوان به توسعه شهری همه جانبه دست یافت. از این رو در اجرای پروژههای
مختلف شهری نیاز بررسی روابط متقابل این پروژهها با محیط پیرامون و ارزیابی اثرات آنها بر وضعیت اقتصادی واجتماعی و
زیست محیطی ضروری است. طی سالیان گذشته طرحهای نوسازی فراوانی در کشور به اجرا درآمد که نتایج حاصله، عمدتا
موجب گسترش ناامنی و آلودگیهای محیطی در اثر تخریبهای صورت گرفته بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشی و
از نظر دستهبندی انواع تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی، علی بوده و فرایند اجرای آن به صورت مطالعات اسنادی و -
تکمیل پرسشنامه بود. فضای مورد ارزیابی محدوده پروژه، محدوده بلافصل پروژه و محدوده پیرامونی و نظرسنجی از گروه
ذینفعان به شیوه نمونهگیری طبقاتی خوشهای صورت گرفت. نتایج بررسی بیانگر شیوع بیماریهای ناشی از ایجاد آلودگیهای –
شدید زیست محیطی و گرد و خاک، افزایش آلودگیهای، صوتی، بصری، زیست محیطی در حین اجرای پروژه بود که
راهکارهایی برای رفع آن ارایه گردید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مژگان؛حسین ؛ ‎−۰۶۲۲، اثرات زیست محیطی اجرای پروژه های نوسازی بافت ناکارآمد: پروژه مجد، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/639-Environmental-effects-of-dysfunctional-tissue-repair-projects-:-project-Majd

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مژگان؛حسین ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل