بررسی مدلهای تجاری سازی در فرایند مدیریت نوآوری

چکیده مقاله

یکی از مشکلات مدیریت نوآوری فهم متفاوت مردم از واژه نوآوری است که اغلب با اختراع اشتباه گرفته میی شیود، نیوآوری در
مفهوم عام به معنای ایجاد یک چیز جدید است و در نگاه صاحب نظران، یعنی فرایند تبدیل فرصت به ایده های جدید و رساندن
ایده های جدید به کاربرد عملی گسترده می باشد. موفقیت سازمان ها عمدتا ریشه در نوآوری دارد، نوآوری نه تنها در سیح هیر
بنگاه بلکه به شکلی فزاینده به عنوان منشا رشد اقتصاد ملی اهمیت یافته است و صرفا به معنای ایجاد بازارهای جدیید نیسیت،
بلکه می تواند به معنای ارایه روش های جدیدی در پاسخ گویی به بازارهای بالغ و جا افتاده نیز باشد. نیوآوری بیه تنهیایی عامیل
سود و منفعت نمی شود، بلکه تجاری سازی تکمیل کننده ی فرایند نوآوری است که باعث کسب سود از نوآوری میی شیود، و در
واقع، می توان نوآوری تولید ایده و تجاری سازی را تبدیل ایده به خدمات و کالاها تعریی کیرد کی ه در ایین صیورت زنجییره ی
نوآوری تکمیل می شود و نهایتا، تاثیرات این فرایند بر رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشیورها خواهید داشیت .در ایین مقالیه
سعی داریم تا ضمن تعری نوآوری و معرفی مفاهیم آن و معرفی تجاری سازی و فرایند آن و بیه بییان اهمییت آن بایردازیم، و
همچنین چالش ها و موانع تجاری سازی وبررسی مدلهای تجاری بررسی می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

واله فروتن؛علی نجاتی اسلاملو؛ ۱۳۹۴، بررسی مدلهای تجاری سازی در فرایند مدیریت نوآوری، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6570-Review-business-models-in-the-process-of-innovation-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(واله فروتن؛علی نجاتی اسلاملو؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل