رابطه بین سیاست پرداخت سود سهام و محافظهکاری حسابداری )شواهدی از دیدگاه تحریف سیستمهای اطلاعاتی(

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش آزمون رابطه بین تصمیمات پرداخت سود سهام و محافظهكاري حسابداري در شركتهاي پذيرفتهه شهده
در بورس اوراق بهادار تهران است. براي انجام تحلیلها، تعداد 214 شركت در دوره زمهاني 8 سهاله ) 1384 تها 1391 ( انتخها
شدند. براي اندازهگیري سیاست پرداخت سود سهام از معیار نسبت پرداخت نقدي سود سهام و براي اندازهگیري محافظهكهاري
از دو معیار محافظهكاري شرطي و محافظهكاري غیرشرطي استفاده شد. متغیرهاي كنترلي پژوهش شامل بازده سهام، نوسهان -
پذيري بازده سهام، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار بهه ارزش دفتهري، انهدازه، بهازده دارايهي هها،
نگهداشت وجه نقد، عمر، نوسان فروش و اهرم هستند. نتايج نشان داد كه محافظهكاري شرطي از اثرگذاري معنيدار و منفي بر
نسبت پرداخت سود سهام برخوردار است؛ هرچند جهت اثرگذاري محافظهكاري غیرشرطي بر نسبت پرداخت سهود سههام نیه
منفي بود، ولي شواهد آماري معنيداري بدست نیامد. نتايج بدست آمده نشان داد كه رابطه منفي بین محافظهكاري حسابداري
و پرداخت سود سهام منطبق بر ديدگاه تحريف سیستمهاي اطلاعاتي است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حسنی؛بهناز زمانی؛ ۱۳۹۲، رابطه بین سیاست پرداخت سود سهام و محافظهکاری حسابداری )شواهدی از دیدگاه تحریف سیستمهای اطلاعاتی(، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6823-The-relationship-between-dividend-payments-and-conservative-accounting-policy-)-Evidence-of-a-distorted-view-of-information-systems-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حسنی؛بهناز زمانی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل