بررسی تاثیر موسیقی در معماری ایران

چکیده مقاله

 ارتباط هنرهای معماری و موسییقی در بحث هنر سینتی یکی از مفاهیمی اسی که میتوان رد پای آنرا در هنرهای دیگر بهوا سطهی ت شخیص عنا صر سازندهی آنها دنبال نمود. یکی از حلقههای ات صال، هنر نگارگری ا س که ظرایف آن با دو هنر معماری و موسیقی قابل تطبیق اس لذا میتوان جه بررسیِ معادلهای هنرهای سنتی، حلقههای اتصال هنرهای معماری و موسیقی را در دیگر هنرهای وابسته با بنیاد سنتی جس وجو کرد چه رابطهای بین فضای فیزیکی معماری و فضای غیرفیزیکی موسیقی وجود دارد؟ معماری موسیقایی چیس ؟ موسیقیای که به معماری میگراید کدام اس ؟ این سوالات، نمونههای بسیار ناچیزی از سوالاتی اس که دراین مقوله پیش میآید و تا زمانیکه موسیقی نواخته و معماری بنا شود این سوالها و دغدغهها ادامه دارند.. در این زمینه کوششهایی انجام شده اس ، منابعی تالیف و طرحهایی نیز ترسیم شدهاند که بهعنوان مثال میتوان ا شاره کرد. روش کار » ح سامالدین سراج « در کتاب معماری و مو سیقی و همچنین سخنرانی » من صور فلامکی « بهنظرات به گونهای اس که ملودیهای خاصی به یک معماری نسب داده و سعی میشود که با استفاده از یک تم معین، بهطرح یک معماری مشخص پرداخته شود این بررسی، به دنبال پیروی کردن معماری از یک نوع موسیقی خاص و شکلگیری یک حجم بر اساس یک صوت نیس . دراین مجال سعی شده اس که با استفاده از تعاریف بنیادین هنرها رابطهی موسیقی و معماری درهنرهای اصیل ایرانی بهطور مختصر بررسی شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.یاشار غنی زاده؛2.نفیسه شهشهی؛3.امید پناهی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر موسیقی در معماری ایران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7214-The-effect-of-music-on-Iranian-architecture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.یاشار غنی زاده؛2.نفیسه شهشهی؛3.امید پناهی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل