مفهوم شناسی معماری وشهرسازی معاصر با رویکرد استراتژی توسعه شهری cds

چکیده مقاله

شهر به عنوان پدیده ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصاادی و تتای سیاسای و فرهنگی می شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها توسعه شهری به علت فقدان منابع و زماان لازم بارای پاسایگویی و نیازهاای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه تل های نوین می توان جستجو کرد. در این میان توسعه شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در ساا 9111 باا هادف کااهق فقار، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد تکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله هویت شهری با رویکرد استراتژی توسعه شهری ) cds ( است بر مبنای شرایط جاری در سیستم توسعه شهری ایران است. براساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، باویژه در توساعه شاهری، اقتصااد شاهری و شااخی هاای کیفیت زندگی در بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری ) به عنوان زیر ساخت های اجرای این رویکرد باا وجاود توساعه شهری ( امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توساعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می توان ضروری و تیاتی مطرح کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مفهوم شناسی معماری وشهرسازی معاصر با رویکرد استراتژی توسعه شهری cds، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران .معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7232-Concept-of-contemporary-architecture-and-urbanism-approach-to-city-development-strategies-cds

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل