خوانش تحولات شهری ایران از خلال آثار سینمایی )مطالعه موردی: آثار سینمایی بلند داریوش مهرجویی(

چکیده مقاله

شهر بهعنوان یک موجودیت اجتماعی و فرهنگی در متن بسیاری از آثار سینمایی قرار دارد لذا آثار
سینمایی بهعنوان یک گنجینهی ارزشمند برای تحلیل تحولات فرهنگی و اجتماعی شهرها دراختیار
پژوهشگران قراردارند. این پژوهش در تلاش است روند تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران بسوی مدرنیته
را در پیوند تحولات کالبدی شهرها با تحولات اجتماعی، از خلال آثار بلند سینمایی داریوش مهرجویی
مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش متشکل بر 11 فیلم بلندساخته شده این سینماگر
درخلال سالهای 1431 تا 1431 است. روششناسی پژوهش از دسته پژوهشهای تفسیری و روش-
تحقیق تحلیل محتوا بهسبک هرمونتیکی روشمند، مبتنی بر ساختار پیشنهادی دیلتای است. چارچوب
تحلیلی پیشنهادی از نظر فنی در دو سطح دکوپاژ)قاببندی( و مونتاژ و از لحاظ محتوایی در دوسطح
برداشت دیداری اولیه از تصاویر و محتوای نشانهشناختی اثر طراحی شد. کاربرد چارچوب تحلیلی، ضمن
تایید کارآیی این چارچوب برای تحلیل آثارسینمایی به روش هرمنوتیکی، نشان میدهد تحولات کالبدی
و چالشهای زندگی شهری در فرآیندی همسو بسمت تبلور شهر بعنوان محصول اندیشهی مدرن گام
برداشتهاند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میلاد همافر؛محمد همافر؛ ۱۳۹۳، خوانش تحولات شهری ایران از خلال آثار سینمایی )مطالعه موردی: آثار سینمایی بلند داریوش مهرجویی(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7249-Tracing-Urban-Transition-by-Feature-Films(Case-study:-MEHRJUI-S-Feature-Films)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میلاد همافر؛محمد همافر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل