اسرار تعلیم و تربیت اسلامی در بینش استاد مطهری)ره(

چکیده مقاله

در پژوهش حاضر سعی ما بر این بوده است ،تا اسرار تعلیم و تربیت اسلالامی در بیلاشش اسلاااد مههلاری)ره(را ملاورد بررسلای و
تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روش ما در این مقاله از روش کیفی از نوع تحلیلی وتوصیفی اسافاده شده است،یافاه های حاصلال
از پژوهش حاکی از آن است که تعلیم و تربیت در یگانه دیلان کاملال الهی،اسلالاه، هم لاون نگیشلای درخشلاان در میلاان تملااه
موضوعات مربوط به زندگی بشریت میدرخشد. آیین مبین اسلاه نسبت به تعلیم و تربیت انسانها، ارزش، اهمیلات و جللاوهای
ویژهای قائل است. این مسئله مهم همواره مورد توجه اندیشمشدان و علمای اسلامی بوده است. پژوهش حاضر جلوههای تعللایم
و تربیت اسلامی را از نگاه علامه شهید مههری بررسی مینماید که در خصوص تربیت انسان نیلاز دیلادگاههایی دارد و بلاا الهلااه
با مهالعه آثار ». تربیت، پرورش اساعدادهای درونی و به فعلیت درآوردن آنها است «: گرفان از مکاب تربیای اسلاه معاقد است
ایشان اصول و قواعدی میتوان اساشباط کرد که رعایت آنها رسیدن به اهداف تربیت اسلامی را ممکن میسازد. این پلاژوهش،
بشیادی و روش آن توصیفی تحلیلی و اساشباط انجاه گرفاه در آن، قیاس عملی است محورهلاایی کلاه در ایلان پلاژوهش ملاورد -
توجه قرار گرفاه است، اصول و مبانی هم ون مبانی هسایششاسی ، معرفتششاسلای و...، اصلاول هلادایت خلاواهی و اعالادال و...
است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم محسن زاده یزدی؛زهرا مزرعه ملایی؛مهدیه نبی زاده؛محمد حسین غریب میبدی؛ ۱۳۹۳، اسرار تعلیم و تربیت اسلامی در بینش استاد مطهری)ره(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7372-Secrets-of-Islamic-education-in-the-vision-of-Professor-Motahhari

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم محسن زاده یزدی؛زهرا مزرعه ملایی؛مهدیه نبی زاده؛محمد حسین غریب میبدی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل