بررسی تأثیر ثبات سیاسی، قوانین و مقررات کسب و کار، اعتبارات و نیروی کار بر فساد

چکیده مقاله

فساد از جمله چالشهای مهم اقتصادی و سیاسی است که همواره آثار و پیامدهای آن بر عملکرد اقتصاد، توجه بسییاری از
صاحبنظران را به خود جلب کرده است. آثار مخرب اين پديده لزوم ريشهيابی و برخورد با آن را توجیه مییکنید. از ايین رو در
مقالهی حاضر به بررسی تأثیر ثبات سیاسی، قوانین و مقررات کسب و کار، اعتبارات و نیروی کار به عنوان مولفه های تأثیرگذار
بر فساد در کشورهای منتخب با درآمد نفتی طی دورهی ) 203-2013 ( پرداخته شده است. بیرای بیرآورد اثیرات متغیرهیا، از -
رويکرد دادههای تابلويی استفاده گرديده است. نتايج بررسیها نشان داده است که افیزايش متغیرهیای رشید اقتصیادی، انیدازه
دولت، ثبات سیاسی بر کاهش فساد کشورهای منتخب مؤثر است و افزايش متغیرهای قوانین و مقررات کسب و کار، اعتبارات و
نیروی کار و درآمدهای نفتی منجر به افزايش فساد در کشورهای منتخب میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هاجر مظفری شمسی؛سارا قبادی؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر ثبات سیاسی، قوانین و مقررات کسب و کار، اعتبارات و نیروی کار بر فساد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7731-The-effect-of-political-stability,-law-and-business-regulations,-credits-and-Task-Force-on-Corruption

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هاجر مظفری شمسی؛سارا قبادی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل