رابطه سبک های دلبستگی و ملاک های همسر گزینی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ملاک های همسر گزینی در بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 868 نفرتشکیل می دهند. حجم نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 266 نفر می باشد که به صورت تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت از بین جامعه آماری انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ) 1990 ( و پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی می باشد.در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها هم از روش توصیفی و هم از روش استنباطی استفاده می شود. در بخش یافته های توصیفی،با استفاده از جداول و نمودارها و فراوانی پاسخ دهندگان و در بخش یافته های استنباطی به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون آمنی باس و آزمون رگرسیون چندگانه توسط نرم افزارهای SPSS استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد بین سبک های دلبستگی با ملاک های همسر گزینی در بین دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.نجمه غلامی حاجی آباد؛2.ترانه عنایتی؛ ۱۳۹۵، رابطه سبک های دلبستگی و ملاک های همسر گزینی در بین دانشجویان رشته روانشناسی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8267-The-relationship-between-attachment-style-and-criteria-for-partner-selection-among-students-of-Psychology

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.نجمه غلامی حاجی آباد؛2.ترانه عنایتی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل