بررسي علل موثر در مهاجرت معکوس

چکیده مقاله

 » عوامل موثر در مهاجرت معکوس(مطالعه موردي روستاي طولش خلخال) «اين پژوهش به منظور بررسی انجام شده است. روش تحقيق کيفی میباشد. جامعه آماري پژوهش را، خانوارهاي روستاي طولش  نفر زن) بود، تشکيل داد. 080 نفر مرد و 000 نفر(0880 خانوار که شامل 205 خلخال که بنابر آمار که  نفر مرد) که مهاجرت معکوس داشتند به 52 نفر زن، 52 نفر (02 خانوار که متشکل از 52از اين تعداد، عوامل نمونه آماري با استفاده از کل شماري انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق مصاحبه جمعآوري شد. دادهها با استفاده از (طبقه بندي داده ها، کدبندي داده ها، تحليل محتوايی و ارائه آمار توصيفی) تجزيه و تحليل شد. نتايج به دست آمده از مصاحبه نشان داد که همه افرادي که مهاجرت معکوس داشتند عوامل يکسانی را موثر در مهاجرت معکوس خود ذکر کردند و جداول فراوانی نشان داد که عوامل تعلق بومی، مسکن، شغل، درآمد، نبود اختلافات قومی و قبيله اي، وجود امکانات آموزشی، توسعه اجتماعی و اقتصادي بر مهاجرت معکوس تاثير زيادي دارند و همچنين عوامل سن، رونق راه سازي و استقرار خدمات گردشگري و توريستی بر مهاجرت معکوس اثر متوسطی دارند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي علل موثر در مهاجرت معکوس، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8290-Study-of-factors-affecting-the-reverse-migration

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل