تاثیر نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق شبکه بانکی کشور )مورد مطالعه اشخاص حقوقی شبکه بانک صادرات ایران(

چکیده مقاله

 پژوهش در زمینه مباحث مربوط به اندازهگیری و کنترل انواع مختلف ریسکهایی که بانکها و موسسات مالی و اعتباری با آن روبه رو هستند درسالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. هدف این پژوهش بررسی نوسانات قیمت نفت برمطالبات معوق بانکی بهعنوان یکی ازانواع ریسکهای اعتباری متوجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری است. بههمین منظور بااتکا به داده های فصلی وتوسط الگوی خودرگرسیون برداری وبهرهگیری از نرم افزار Eviews و روش اجرای VAR و تحلیل رگرسیون، مدلی )با متغیرهای مطالبات معوق، نوسانات قیمت نفت، رشد اقتصادی و نرخ تورم( برای ارزیابی ریسک اعتباری یاد شده استخراج شده است. نتیجه حاصل ازمدل یادشده حاکی ازرابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و مطالبات معوق است. بنابراین باایجاد شرایط اقتصادی باثبات که ناشی ازعدم نوسانات قیمت نفت وپایداری مولفههای اقتصادی خواهد بود وبا اتکا به مدیریت عواملی که درنوسان قیمت نفت تاثیرگذار است، میتوان اثر مثبتی برتسهیلات بانکها گذاشت و مطالبات معوق بانکی را کاهش داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رافیک نظریان ؛مریم بهزادی راد؛ ۱۳۹۳، تاثیر نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق شبکه بانکی کشور )مورد مطالعه اشخاص حقوقی شبکه بانک صادرات ایران(، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8461-تاثیر-نوسانات-قیمت-نفت-بر-مطالبات-معوق-شبکه-بانکی-کشور-)مورد-مطالعه-اشخاص-حقوقی-شبکه-بانک-صادرات-ایران(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رافیک نظریان ؛مریم بهزادی راد؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل