رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این پژوهش رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود می باشد. ادبیات موجود اندازه دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت رابا کیفیت حسابرسی مرتبط می داند و اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره ،تعداد جلسات هیات مدیره ، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است.دراین پژوهش رابطه دوره تصدی حسابرس ، تخصص حسابرس و اندازه هیئت مدیره ومدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق از اطلاعات مالی مربوط به 188 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. اطلاعات حاصل از اندازه گیری متغیر به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره ونرم افزار اقتصاد سنجی Eviews استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن که در فرضیه اول بین اندازه هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معنادار وجود دارد و در فرضیه دوم بین تخصص حسابرس با مدیریت سود رابطه معنادار وجود دارد و در فرضیه سوم بین دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود رابطه معنادار وجود دارد و هرسه فرضیه ذکر شده مورد تایید می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8496-The-Relationship-Between-Board-size,-Auditor-Expertise,-Auditor-Tenure-and-Earnings-Management-in-Listed-Companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل