بررسی ارتباط بين ويژگی های هيات مديره ومالکيت نهادی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش بررسی ارتباط بين ويژگیهای هيات مديره ومالکيت نهادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت طی سالهای 1385 تا 1388 میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضيههای آماری مطرح شده رگرسيون چند متغيره و با جمعآوری دادهها به صورت ترکيبی میباشد. يافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطهی معنیدار و منفی بين "نسبت اعضای غير موظف" و "تعداد اندازه هيات مديره"با مالکيت نهادی وجود دارد و همجنين رابطهی معنیدار و مثبت بين "دوگانگی نقش مدير عامل" و "پاداش اعضای هيات مديره" با مالکيت نهادی وجود دارد . بين "اندازه شرکت" و" بازده دارايی " به عنوان متغير کنترل رابطهی معنیداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

روح الله جوادی ؛مريم نجفی؛ ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بين ويژگی های هيات مديره ومالکيت نهادی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8532-The-relationship-between-the-properties-of-the-board-institutional-ownership-of-firms-listed-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(روح الله جوادی ؛مريم نجفی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل