تبیین نقش و جایگاه کتابخانه های عمومی در تحقق محیط زیست سالم و رشد سطح سواد کشور

چکیده مقاله

تخریب و انهدام محیط زیست تبدیل به یکی از کابوسهای انسان معاصر و مرکز توجه علاقه مندان به تدداوم حیداط موجودات در کره خاکی شده که انعکاس آن را در رسانه ها،کنفرانسها و اجلاسدهای ملدی، منطقده ای و جهدانی، و آگاهی رسانی ها و مبارزات گروهی در قالب تجمعهدای مختلد کده هدر از چنددی رخ مدی نمایندد مشداهده مدی کنیم.یکی از بارزترین محیطهایی که می تواند به خط اول مبارزه با نابودی محیط زیست تبدیل شود کتابخانه هدای عمومی و از بعد آینده نگری کتابخانه های کودک است .هر گاه متخصصدان علدوم اطلاعدات در کشدورهای درحدال توسعه در مسائل مرتبط با پایداری محیط زیست مشارکت می کنند؛ باید با نهایت خلاقیدت و ندوآوری بده موودو وارد شوند و از همه آموخته ها و تجربیات خود چه در گردآوری و دسترسی دادن به اطلاعات و اسدتفاده از تجدار سواد اطلاعاتی, سود ببرند تا در مواردی چون پائین بودن سواد زیست محیطی، زیرساختهای وعی ، بی تدوجهی و بی علاقگی سیاسی به آشکار شدن اطلاعات فجایع زیست محیطی، و برای رسیدن بده اهددافی کده در اینجدا آن را سواد زیست محیطی خواهیم نامید به موفقیت برسند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تبیین نقش و جایگاه کتابخانه های عمومی در تحقق محیط زیست سالم و رشد سطح سواد کشور، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8955-Elucidate-the-role-of-public-libraries-in-achieving-a-healthy-environment-and-increase-the-country-s-level-of-education

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل