بررسی تولیدات پراکنده DG با استفاده از جبران کننده های سنکرون STATCOM و تاثیرات آن بر روی شبکه های توزیع

چکیده مقاله

در این جا به بررسی تولیدات پراکنده با استفاده از جبران کننده های سنکرون و مزایای آن بر شبکه های توزیع پرداختهه شهده است که در پژوهش های قبلی بدون استفاده از جبران کننده بررسی و تفسیر شده است.همچنین تاثیرات محیطی و جغرافیایی و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع و تمام شاخص های آن مدنظر گرفته شده است.کیفیت توان و شاخص کاهش تلفات بررسی و طبه شبیه سازی هایی که انجام گرفته است ، نتایج بهبود آن و تاثیرات تمامی شاخص ها به صورت جدول و نمودار در پژوهش ذیهل گرداوری شده است. کاهش تلفات خط و ترانسفورماتورها ، کاهش اثرات محیطی ، آزاد شدن ظرفیت سیستم انتقهال و توزیهع ، افزایش قابلیت اطمینان در شبکه ، بهبود کیفیت توان ، پیك زدایی و ارتقاء بازده کلی سیستم از نتهایج مببهت بکهارگیری DG برای تولید کنندگان و متصدیان شبکه است . همچنین ارتقاء سهممت محهیط زیسهت ، افهزایش بههره وری در سیتسهم و بههره برداری مفید و پر بازده از منابع انرژی منافعی هستند که شامل حال جامعه و مردم می شوند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.امیر عباس برنجی؛2.حسین معافیان؛ ۱۳۹۵، بررسی تولیدات پراکنده DG با استفاده از جبران کننده های سنکرون STATCOM و تاثیرات آن بر روی شبکه های توزیع، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8975-the-equivalent-of-DG-by-using-static-var-compensation-impact-on-distribution-system

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.امیر عباس برنجی؛2.حسین معافیان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل