اثر افزایش عدد فرود بر تغییرات فشار موجود در پرش هیدرولیکی

چکیده مقاله

 هدف این تحقیق، تعیین چگونگی اثرات عدد فرود و سرعت، بر تغییرات فشار وارد بر پرش هیددرولیکی میباشد. دو عامل عدد فرود و سرعت از جمله عوامل تأثیر گذار بدر چگدونگی نوسدانات ایجداد شدده در پرش هیدرولیکی میباشند. برای شبیه سازی حوضچه آرامدش و پدرش هیددرولیکی، نرمافدزار فلوئندت انتخاب گردید و پس از بررسدی مدد ، بده ایدن نتیجده رسدیدی کده، میدزان دبدی بدر تغییدرات فشدار هیدرواستاتیک کف حوضچه آرامش تأثیرگذار میباشد، در ضدمن محدل تشدکیل پدرش نیدز بدر فشدار هیدرواستاتیکی و بر فشار هیدرواستاتیکی کف حوضچه آرامش تأثیر بده سدزایی دارد، درجده اسدتغرا  جهش آبی در نوسانات فشار روند کاهشی ایفا می کند همچندین روندد تغیدرات آن، در وجدوه مختلدف بلوک، از الگوهای متفاوتی پیروی می کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نجمه بلکشاهی لاشه؛سیدحامد مرتضوی؛ ۱۳۹۴، اثر افزایش عدد فرود بر تغییرات فشار موجود در پرش هیدرولیکی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/918-Effect-of-increasing-the-number-descends-upon-changes-in-pressure-in-the-hydraulic-jump

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نجمه بلکشاهی لاشه؛سیدحامد مرتضوی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل