بررسی ریخت شناسی و ابعادی چند از ویژگی های شخصیتی قومیت لر ایران

چکیده مقاله

هدف از این مطالعه بررسی ریخت شناسی و ابعاد چندی از ویژگی های شخصیتی قومیت لر تا از این رهگذر به شناخت بهتری از ویژگی های خاص این قوم دست یافته شود. به منظور تحقق این هدف از میان جامعه لرها، 603 نفر به شیوه در دسترس و داوطلبانه انتخاب شد. پژوهش از نوع زمینه یابی و از نوع توصیفی تحلیلی و همبستگی است. ابزار سنجش شامل - پرسشنامه جمعیت شناختی و انطباق پذیری)محقق ساخته(، پرسشنامه تیپ نمای مایرز بریگز ) - MBTI (، پرسشنامه فهرست صفات ) ACL ( بودند. یافته حاکی از آن بود که از میان مشرب ها، مشرب حسی قضاوتی) - SJ %63/00 فراوانی و از میان تیپ های شخصیتی، تیپ ) شخصیتی برونگرا حسی تفکری قضاوتی) - - - ESTJ ( با 71 % فراوانی بیشترین فراوانی ها را در میان کل گروه نمونه دارند. این در حالی است که در میان زنان قوم لر تیپ شخصیتی برونگرا حسی احساسی قضاوتی) - - - ESFJ ( با 63 نفر فراوانی و در میان مردان تیپ شخصیتی برونگرا حسی تفکری قضاوتی) – - - ESTJ ( با 60 نفر فراوانی بیشترین فراوانی را دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی ریخت شناسی و ابعادی چند از ویژگی های شخصیتی قومیت لر ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9248-Morphology-and-multiple-dimensions-of-personality-characteristics-Lor-Ethnicity-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل