تاثیر سیاست های نوین تامین مالی بر جریان نقدی و عملکرد مالی شرکت ها

چکیده مقاله

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرسیاستهای نوین تامین مالی برجریان نقدی وعملکردماالی شارکتهاای ذییرتتاش شاده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعش آماری تحقیق حاضر شرکت های ذییرتتش شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ساا های 7831 تا 7838 بوده کش حجم نمونش با توجش بش روش غربالگری و ذس از حیف مشاهدات ذرت برابار باا 773 شارکت مای باشد. در این تحقیق سیاستهای نوین تامین مالی شامل تامین مالی ازطریق اوراق مشارکت و تامین مالی ازطریاق صاکو باش عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرتتش شده تا تاثیر آنها بر جریان نقدی وعملکردمالی شرکتها ماورد بررسای اارار گیارد. ایان تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی همبستگی باوده و از لحاا طارح تحقیاق از ناوع ذاس - رویدادی )نیمش تجربی( است، یعنی بر مبنای تجزیش و تحلیل اطلاعات گیشتش و تااریيی )صاورتهای ماالی شارکتها( انجاا میگیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سیده مریم پورباقر کردی؛2.دکترآرزوجلیلی؛ ۱۳۹۵، تاثیر سیاست های نوین تامین مالی بر جریان نقدی و عملکرد مالی شرکت ها، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9259-The-impact-of-new-policies-on-financing-cash-flows-and-financial-performance-of-companies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سیده مریم پورباقر کردی؛2.دکترآرزوجلیلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل