پخش بار اقتصادی در نيروگاههای حرارتي با استفاده از الگوريتم جديد بهينه سازی Active Set با در نظر گرفتن کمينه سازی آلودگي زيست محيطي

چکیده مقاله

مسئلۀ پخش بار اقتصادی ) Economic Dispatch ( که مربوط به برنامهریزی بهینۀ تولید ژنراتورهای موجود در سیستم قدرت جهت مینیممسازی هزینه تولید با در نظر گرفتن قیود سیستم میباشد، نقش مهمی در برنامهریزی عملکرد و کنترل سیستمهای قدرت ایفا میکند. در این مقاله الگوریتم جدیدی تحت عنوان مجموعۀ مؤثر ) Active Set ( جهت اعمال به مسئلۀ پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن کمینهسازی آلودگی زیست محیطی ارائه شده است، که هر روش مجموعۀ مؤثر در مجموع مشتمل بر دو مؤلفه است: اولین مؤلفه، تعیین یک مجموعۀ کاری که زیرمجموعهای است متشکل از قیود مؤثر جاری، و دومین مؤلفه حرکت به سوی نقطهای بهتر بر رویهای که به وسیلۀ مجموعۀ کاری مشخص میشود. از سوی دیگر تنها در نظر گرفتن هزینههای اقتصادی تولید بهعنوان هدف نهایی پخش بار اقتصادی کفایت نمیکند. یکی از پارامترهای مهم دیگری که در کنار هزینههای تولید میتواند تابع هدف کاملی را بسازد، میزان آلودگی زیست محیطی ناشی از احتراق سوختهای فسیلی نیروگاههای حرارتی است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حامد قاسمي؛مهدی احمدی جيردهي؛سيد آرش زماني موسوی؛ ۱۳۹۵، پخش بار اقتصادی در نيروگاههای حرارتي با استفاده از الگوريتم جديد بهينه سازی Active Set با در نظر گرفتن کمينه سازی آلودگي زيست محيطي، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9798-Economic-dispatch-of-thermal-power-plants-using-the-new-algorithm-Active

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حامد قاسمي؛مهدی احمدی جيردهي؛سيد آرش زماني موسوی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل