بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزاي آن در ارقام گندم با استفاده از روشهاي آماري چند متغیر

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

به منظور ارزیابی همبستگی میان برخی صفات و اجزای عملکرد در 01 رقم گندم و نیز روابط علت و معلولی بین آنها، تحت دو
شرایط آبیاری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه آزمایشی
دانشکده کشاورزی کرج طی سال 0899 98 انجام شد. در این آزمایش آبیاری در دو سطح )آبیاری مطلوب و قطع آبیاری بعد -
از ظهور گل آذین( به عنوان فاکتور اصلی و رقم در 01 سطح به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. بررسی ضرایب
همبستگی در شرایط مطلوب و تنش نشان داد که عملکرد دانه با صفات تعداد سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و
شاخص برداشت همبستگی مثبت و با تعداد روز تا سنبله دهی همبستگی منفی و معنی داری را داشت. همچنین بالاترین
1( در شرایط تنش داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد / همبستگی مربوط به عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک )** 80
که صفات مهم عملکرد دانه در شرایط مطلوب شامل تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه می
باشند و تقریباً 89 درصد از تغییرات موجود در عملکرد دانه را توجیه می نماید. تجزیه مسیر نشان داد که عملکرد بیولوژیک
1( را روی عملکرد دانه در شرایط مطلوب می گذارد. بنابراین نتایج تحقیق می توان احتمال داد / بیشترین تاثیر مستقیم ) 948
که برای رسیدن به عملکرد مطلو بتر در شرایط تنش و بدون تنش باید به ترتیب تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد بیواوژیک و
تعداد دانه در سنبله را افزایش داد.