بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان گرگان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستان گرگان می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان دانشگاههای: جامع گلستان، آزاد اسلامی، موسسه آموزش عالی میرداماد و موسسه آموزش عالی گلستان می باشد، که 400نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 196نفر محاسبه گردید. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه مدل دنیسون و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه پاترسون استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه 4 به دست آمد که نشان از  با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از  تایید پایایی ابزار پژوهش است. برای تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از آزمودنی ها در این مطالعه، از آزمون کی.ام.او و بارتلت و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز اس.پی.اس.اس، لیزرل می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان وجود دارد و از بین فرضیات فرعی، فرضیه چهارم ) مشارکت کارکنان( بدلیل اینکه مقدار آماره) t ( آنها کمتر از 1.96 می باشد لذا این فرضیه ها رد و سایر روابط تأیید شدند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی سرگزی ؛علی اصغر سرگزی؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان گرگان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8484-reviewing-effect-of-organizational-culture-on-performance-of-universities-and-higher-education-institutions-in-Gorgan-County

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی سرگزی ؛علی اصغر سرگزی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل