بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در کارکنان
آموزش و پرورش شهرستان گرگان می باشد. روش تحقیق از نوعی توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش 051 نفر و
حجم نمونه طبق جدول کرجس و مورگان برابر 011 نفر تعیین شده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش
هیجانی شیرینگ یا پنج مؤلفه، )خودآگاهی، خود کنترلی، خود انگیزی، همدلی، مهارت اجتماعی(، پرسشنامه عملکرد شغلی
موترویدلو و ون اسکالتر، پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) توسط مودی، استریز و یورنز جمع آوری شده است . ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه هوش هیجانی 49 / .،پرسشنامه عملکردشغلی 14 / .،پرسشنامه تعهد سازمانی 15 / . برای تجزیه و تحلیل داده
ها از آمار استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه( استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق درزمینه
فرضیه اصلی بین هوش هیجانی عملکرد شغلی و نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش
شهرستان گرگان نشان داد که بین مؤلفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1951-Relationship-between-emotional-intelligence-and-job-performance-mediating-role-of-organizational-commitment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل