بررسی تاثیر تیپ شخصیتی بر هوش هیجانی ، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی

چکیده مقاله

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر تیپ شخصیتی بر هوش هیجانی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی
درمیان کارکنان جمعیت هلال احمراستان آذربایجان غربی میباشد.جامعه آماری تحقیق حاضر
کارکنان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی است که تعداد آنها 042 نفر می باشد.حجم نمونه
آماری با استفاده ازفرمول کوکران، 941 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده
است. ابزارجمعآوری اطلاعات برای متغیر عملکرد از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی )پاترسون(،
برای متغیر هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی )گلمن(، برای متغیر تعهد سازمانی از
پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی )پورتر(و در نهایت از پرسشنامه استاندراد تیپ شخصیتی یونگ
باکمی دست کاری و کاستن از تعداد سوالات به تیپهای شخصیتی استفاده شده است که پس از
2 آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامهها، جمعآوری و / سنجش روایی و پایایی 941
اطلاعات حاصله تلخیص، طبقهبندی و با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی)کلموگروف اسمیرنف و
همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS و تحلیل مسیر تاییدی لیزرل ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل نشان می دهد تیپ شخصیتی بر هوش هیجانی ، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در میان
کارکنان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی موثر میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحید عیوقی راهنما؛هادی غنی شایسته؛صادق ظاهر؛رضا دوبرا؛طناز حسن پور؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر تیپ شخصیتی بر هوش هیجانی ، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی13941394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7499-The-effect-on-emotional-intelligence,-personality-type,-job-performance-and-organizational-commitment-among-West-Azerbaijan-Red-Crescent-Society-staff

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحید عیوقی راهنما؛هادی غنی شایسته؛صادق ظاهر؛رضا دوبرا؛طناز حسن پور؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل