بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گلستتان  می باشد . در این پژوهش چهار  ویژگی هوش هیجانی شامل : خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابت  متورد   سنجش قرار گرفته است . برای ارزیابی هوش هیجانی از پرسشنامه گلمن برای سنجش  تعهد سازمانی ازپرسشنامه می یتر و  آلتن  و نفتر و حجت    731 برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه  مینو سوتامی استفاده شده است. جامعه آماری در این پتژوهش حتدود    و آزمتون هتای    spss نفر بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نتر  افتزار   711نمونه همبستگی و رگرسیون استفاده شده که نشان می دهد بین کلیه ابعاد هوش هیجانی  با تعهد سازمانی رابطته معنتادار وجتود دارد و    همچنین بین کلیه ابعاد هوش هیجانی به جز خود مدیریتی با رضایت شغلی کارکنتان  بانتک مهتر اقتصتاد استتان گلستتان       رابطته  معناداری وجود دارد.   

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن ملک محمدی ؛ حسنعلی نوری ؛ سعید قره باش ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/885-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-organizational-commitment-,-and-job-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن ملک محمدی ؛ حسنعلی نوری ؛ سعید قره باش ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل