رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد و رضایت شغلی معلمان

چکیده مقاله

پیشزمینه و هدف: تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان افراد آن و نقش تمامی آنان در موفقیت سازمان میباشد که این امر از طریق فرهنگ سازمانی با تعهد و تأمین رضایت شغلی کارکنان میسر است. بدین ترتیب هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد و رضایت شغلی معلمان می باشد. مواد و روش: مطالعه حاضر توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی بوده که به شیوه نمونه گیري طبقه اي - تصادفی انجام شد . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه هاي استاندارد شده فرهنگ سازمانی) HOCQ ( ، تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ) 6991 ( و رضایت شغل توسط بري فیلد وروث 6996 ( بوده است همچنین ( براي تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون t تک نمونه اي، ضریب همبستگی پیرسون و براي بررسی تأثیر متغیرها از مدلیابی معادلات ساختاري استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد.

بحث و نتیجه گیري: با توجه به محرز شدن تأثیر فرهنگ سازمانی با تعهد و رضایت شغلی در بین معلمان پایه ششم و متوسطه استان پیشنهاد می شود که تلاش براي بهبود فرهنگ سازمانی معلمان میتواند استراتژي ارزشمندي براي تعهد سازمانی و رضایت شغلی باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اکبر سلیمانگلی؛علی اکبر دولتی؛علی اکبر امین بیدختی؛ ۱۳۹۴، رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد و رضایت شغلی معلمان، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2846-The-relationship-between-organizational-culture-and-commitment-and-job-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اکبر سلیمانگلی؛علی اکبر دولتی؛علی اکبر امین بیدختی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل