بررسی رابطه هوش هیجانی بر استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی بر استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به روش توصیفی ازنوع
همبستگی اجرا شد. . حجم جامعه آماری برابر 577 نفر و حجم نمونه 141 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه
ای انتخاب شده اند . ابزار گرد آوری داده ها سه پرسشنامه ی هوش هیجانی سیبریاشرینگ) 1111 ( واسترس شغلی اسپیل برگر
8 محاسبه شده است . نتایج به / 8 و 27 / 8 و 59 / 1111 ( وتعهد سازمانی آلن می یر) 1195 ( است . پایایی آنها به ترتیب 08 (
= -8/ دست آمده تحقیق نشان داد ، بین هوش هیجانی و استرس شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد) 008 r ( و
هوش هیجانی قادر است 21 درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین نماید و هم چنین بین دو مولفه خود کنترلی و مهارت
1/ اجتماعی با استرس شغلی رابطه معنی داری وجود دارد در سطح 11 p< ، و بین سه مولفه خود آگاهی و خود انگیزی و
همدلی و استرس شغلی رابطه وجود ندارد . وهم چنین پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و مولفه ها ی آن: خود آگاهی ،خود
انگیزی ، خود کنترلی ،همدلی ، مهارت اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتررمضان جهانیان؛زهرا حقدوست؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه هوش هیجانی بر استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6250-Relationship-between-emotional-intelligence-on-job-stress-and-organizational-commitment

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتررمضان جهانیان؛زهرا حقدوست؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل