بررسی ارتباط استرس شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

چکیده مقاله

این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط بین استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته
است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان
شمالی بوده و نمونه آماری آن از بین 140 نفر کارکنان اداره کل استان با توجه به جدول مورگان 103
نفر تشکیل خواهند داد. بمنظور بررسی و اندازه گیری استرس شغلی از پرسشنامه 20 سوالی آر اس
الیوت ) 1994 ( و تعهد سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی آلن و میر ) 1991 ( و برای تجزیه و تحلیل
داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است.با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی مشخص شده که رابطه معناداری
بین استرس شغلی و تعهد سازمانی وجود داشته بعلاوه نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان
دهنده این است که بین استرس شغلی و تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه معنادار وجود دارد ولی
بین استرس شغلی و تعهد مستمر رابطه معناداری مشاهده نگردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حجت اله داره،؛علی حسین زاده؛مینا خاکستری؛ ۱۳۹۲، بررسی ارتباط استرس شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7024-The-relationship-between-job-stress-and-organizational-commitment-The-staff-of-the-General-Directorate-of-Cooperatives,-Labour-and-Social-Welfare-North-Khorasan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حجت اله داره،؛علی حسین زاده؛مینا خاکستری؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل