طراحی و تبیین مدل کاهش استرس در سازمان  مطالعه موردی ( اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی )

چکیده مقاله

استرس، در محيط كار بر سلامت جسمي و رواني افراد تأثير میگذارد و در نتیجه باعث كاهش رضايتمندي شغلي   و كاهش بهره وري مي گردد. هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل کاهش استرس در سازمان با تلفیق مؤلفه های دو مدل تعالی فرهنگ سازمانی و مدل توانمند سازی و با مطالعه موردی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد در این پژوهش از استراتژی پیمایشی- تحلیلی استفاده شده و مدل مفهومی تحقیق در چهارچوب معادلات ساختاری است، ابزار سنجش پرسشنامه است ، تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش230 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 175 نفر در نظر گرفته شد. دو پرسشنامه با طراحی طیف لیکرت و با روایی خوب و پایایی محاسبه شده با فرمول آلفای کرونباخ و کسب نتایج بالای 85/0 به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. در اين پژوهش از مدل يابی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. در نتایج بدست آمده فرضیه اصلی این پژوهش مبنی بر اینکه مؤلفه های مدل توانمند سازی کارکنان و مدل تعالی فرهنگ سازمانی در کاهش استرس کارکنان تأثیر دارند، تأیید شدند و همچنین نه فرضیه فرعی پژوهش مبنی بر اینکه مؤلفه های عوامل ساختاری و قانونی، هوش هیجانی، مشارکت، آموزش، سبک رهبری، نقدپذیری، نوآوری، شایسته سالاری و پاداش و پرداخت به ترتیب در کاهش استرس کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تأثیر مثبت دارند، نیز با اطمینان بالای 95% تأیید گردید .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

غلامرضا امین زاده فاروجی ؛حسین حسنی ؛علی اکبر علیزاده؛مریم ناشودی؛ ۱۳۹۵، طراحی و تبیین مدل کاهش استرس در سازمان مطالعه موردی ( اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی )، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13555-Designing-and-explaining-stress-reduction-model-in-case-study-organization-(Department-of-Education-of-North-Khorasan-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(غلامرضا امین زاده فاروجی ؛حسین حسنی ؛علی اکبر علیزاده؛مریم ناشودی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل